مدارک مورد نیاز برای تغیییر مکان:

۱-اجاره نامه جدید از محل جدید

۲-تاییدیه کد پستی

۳-اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات

۴-اصل و تصویر کارت ملی

۵-اصل و تصویر کارت پایان خدمت

۳-۶ قطعه عکس