آدرس:

خیابان پروین ، قبل از چهاراه صباحی ، روبروی پارک کوهسار ، ساختمان کوهسار ، طبقه اول

کدپستی:

۸۱۹۹۶-۸۹۴۴۷

تلفن:

۳۲۵۰۲۵۲۱

۳۲۵۰۲۵۲۲

۳۲۵۰۲۵۲۳

۳۲۵۰۲۵۲۴

فکس:

۳۲۵۰۲۵۷۱

ایمیل:

etehadiyemobile@gmail.com

کانال تلگرام:

http://telegram.me/etehadiemobileesf

کانال سروش:

etehadiyemobile@