تمدید پروانه کسب

۱-مراجعه به اتحادیه

۲-در صورت اجاره بودن محل تحویل اجاره نامه جدید