تمدید پروانه کسب

۱-اصل و تصویر سند اجاره یا مالکیت محل

۲-اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافی یا گواهی تحصیلی ( یک سری)پشت ورو

۳-اصل و تصویر کارت ملی یا درخواست   (یک سری)پشت ورو

۴-اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات (یک سری)

۵-اصل و تصویر از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

۶-اصل و تصویر تاییدیه کد پستی واحد صنفی(از اداره پست)

۷-عکس جدید (۲ قطعه)