قوانین ومقررات:

 

فصل اول – تعاریف

فصل‌ دوم‌ ـ فرد صنفي‌

فصل‌ سوم‌ ـ اتحاديه‌ها

فصل‌ چهارم‌ ـ مجمع‌ امور صنفي‌

فصل‌ پنجم‌ ـ شوراي‌ اصناف‌ كشور

فصل‌ ششم‌ ـ كميسيون‌ نظارت‌

فصل‌ هفتم‌ ـ هيأت‌ عالي‌ نظارت‌

فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جريمه‌ها

فصل‌ نهم‌ ـ ساير مقررات‌