مدارک لازم جهت ثبت شکایت:

۱-ارائه اصل وکپی کارت ملی شاکی

۲-ارائه اصل و کپی فاکتور خرید یا قبض رسید تعمیرگاه

۳٫ارائه گوشی و جعبه گوشی

نکته:همخوانی نام شاکی با فاکتور یا قبص رسید الزامی است.