مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب از اتحادیه تلفن ثابت و همراه استان اصفهان:

 

مرحله اول :مراجعه به اتحادیه

۱-تکمیل فرم درخواست پروانه کسب

۲-تکمیل فرم گزارش بازرسی توسط بازرس اتحادیه

مرحله دوم:پس از بازدید بازرس ارائه مدارک اولیه به اتحادیه و تشکیل پرونده:

۱-اصل و تصویر سند اجاره یا مالکیت محل

۲-اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافی یا گواهی تحصیلی ( یک سری)پشت ورو

۳-اصل و تصویر کارت ملی یا درخواست   (یک سری)پشت ورو

۴-اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات (یک سری)

۵-اصل و تصویر از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

۶-اصل و تصویر تاییدیه کد پستی واحد صنفی(از اداره پست)

۷-عکس جدید (۲ قطعه)

مرحه سوم:مرحله تکمیلی

۱-ارائه استعلام از اداره کل امور مالیاتی

۲-فرم آموزش بازرگانی

۳- درخواست نوبت امتحان در اتحادیه

مرحله چهارم:صدور پروانه کسب

۱-دریافت تمامی استعلام ها وتکمیل پرونده جهت صدور پروانه

۲-تشکیل جلسه هیئت مدیره و بررسی نهایی پرونده جهت صدور پروانه

۳-تشکیل جلسه تحویل پروانه و حضور متصدی در این جلسه به منظور اخذ پروانه کسب

*توضیحات*

حضور متصدی (متقاضی پروانه کسب)  در واحد صنفی الزامی می باشد در غیر اینصورت به هیچ عنوان پروانه کسب صادر نخواهد شد. بازرسی واحدهای صنفی به صورت دوره ای می باشد در صورتی که پروانه کسب برای متقاضی صادر شود ولی صاحب پروانه در واحد صنفی حضور نداشته باشد پروانه کسب توسط بازرس مصادره و جهت تعیین تکلیف به اتحادیه برگشت داده می شود.