مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب از اتحادیه تلفن ثابت و همراه استان اصفهان:

مرحله اول :مراجعه به اتحادیه

۱-تکمیل فرم درخواست پروانه کسب

۲-تکمیل فرم گزارش بازرسی توسط بازرس اتحادیه

مرحله دوم:پس از بازدید بازرس ارائه مدارک اولیه به اتحادیه و تشکیل پرونده:

۱-اصل وکپی از تمامی صفحات شناسنامه (یک سری)

۲-اصل و کپی کارت ملی(یک سری)

۳-اصل وکپی پایان خدمت جدید(یک سری)

۴-سه قطعه عکس ۴*۳ جدید

۵-اصل و کپی مدرک تحصیلی(یک سری)

۶-اصل وکپی سند مالکیت یا اجاره نامه به اسم شخص(کپی A4)

۷-تأییدیه کدپستی (جهت تأییدیه مراجعه به اداره پست الزامی است).

۸-استعلام دارایی

۹-آموزش اتاق اصناف

مرحه سوم:مرحله تکمیلی

۱-ارائه استعلام از اداره کل امور مالیاتی

۲-فرم آموزش بازرگانی

۳- درخواست نوبت امتحان در اتحادیه در صورت درخواست پروانه تعمیرات

مرحله چهارم:صدور پروانه کسب

۱-دریافت تمامی استعلام ها وتکمیل پرونده جهت صدور پروانه

۲-تشکیل جلسه هیئت مدیره و بررسی نهایی پرونده جهت صدور پروانه

۳-تشکیل جلسه تحویل پروانه و حضور متصدی در این جلسه به منظور اخذ پروانه کسب

*توضیحات*

حضور متصدی (متقاضی پروانه کسب)  در واحد صنفی الزامی می باشد در غیر اینصورت به هیچ عنوان پروانه کسب صادر نخواهد شد. بازرسی واحدهای صنفی به صورت دوره ای می باشد در صورتی که پروانه کسب برای متقاضی صادر شود ولی صاحب پروانه در واحد صنفی حضور نداشته باشد پروانه کسب توسط بازرس مصادره و جهت تعیین تکلیف به اتحادیه برگشت داده می شود.