کميسيون آموزشي

ماده ۱۰- وظايف کميسيون آموزش:
۱-نيازسنجي، برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي.
۲-همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون ) بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.
۳-همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي فني (مهارت شغلي) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني و ارتقا کارآيي صاحبان واحدهاي صنفي.
۴-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.