کميسيون بازرسي

ماده ۱۱- وظايف کميسيون بازرسي:
۱-بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب.
۲-همکاري لازم با واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي هاي خاص فصلي.
۳-شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدهاي فاقد پروانه کسب.
۴-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.
ساير مقررات
ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور راي ارجاع مي شود.طرف معترض نسبت به راي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هريک از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه کنند.
ماده ۱۳- در اتحاديه هايي که به لحاظ شرايط و يا مضيقه مالي امکان تشکيل کميسيون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصويب کميسيون اجلاس عمومي اتاق ذي ربط کميسيون هاي مشترک با رعايت مفاد اين آيين نامه به شرح زير تشکيل مي گردد:
الف) کميسيون بازرسي.
ب) رسيدگي به شکايات و حل اختلاف.
ج)فني و آموزشي.
ماده ۱۴- در صورت استعفاء ، فوت، عزل، حجر و يا غيبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي ظرف شش ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحاديه) هر عضو کميسيون، اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري را با رعايت بند (۱) ماده (۳) اين آيين نامه جايگزين نمايد. عزل اعضاي کميسيون ها به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف مي باشد.
ماده ۱۵- بودجه هر کميسيون و حق الزحمه اعضاي آن از طريق پيش بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تامين اعتبار مي گردد و دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۶- اتحاديه ها مکلفند در پايان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتايج حاصله از تصميمات هر يک از کميسيون ها را به اتاق اصناف ارائه نمايند.
ماده ۱۷- اين آيين نامه مشتمل بر (۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجراي تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استانها تهيه و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامه قبلي لغو مي گردد.