کميسيون حل اختلاف

ماده ۷ – وظايف کميسيون حل اختلاف رسيدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بين آنان مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.
ماده ۸ – ترتيب رسيدگي در کميسيون حل اختلاف:
۱-شکايت افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايات رسيدگي و نظر خود را به اتحاديه براي اقدام قانوني اعلام نمايد.
۲-در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.
۳-چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون به اختلافات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتحاديه اتاق ايران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.