کميسيون رسيدگي به شکايات

ماده ۵- وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.

اتحادیه تلفن ثابت و همراه استان اصفهان در روز چهارشنبه  هر هفته ساعت ۸:۳۰ می باشد.