کميسيون فني

ماده ۹- وظايف کميسيون فني:
۱-هماهنگي براي برگزاري آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه کسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط (و يا در قالب تفاهم نامه يا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.
۲-اظهارنظر در مورد تعيين ابزار فني و متراژ مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب.
۳-بررسي و اظهارنظر کارشناسي در مورد پرونده هاي ارجاعي از کميسيون هاي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات.
۴-همکاري با اتحاديه در جهت تشکيل بورس کالايي، روز بازارها و مکان استقرار ميادين کالا.
۵-کارشناسي مربوط به نرخ گذاري کالا و خدمات.
۶-اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکي براي صدور پروانه کسب.
۷-انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.