کميسيون ها

ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
اتحاديه: اتحاديه هاي صنفي.
اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
کميسيون ها: کميسيون هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي اتحاديه.
ماده ۲- اتحاديه موظف است نسبت به تشکيل کميسيون هاي زير با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند:
۱-کميسيون رسيدگي به شکايات.
۲-کميسيون حل اختلاف.
۳-کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.
۴-کميسيون فني.
۵-کميسيون آموزشي.

ماده ۳-ترکيب کميسيون ها و چگونگي انتخاب:

۱-اعضاي هر کميسيون سه تا پنج نفر مي باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيات رييسه اتاق انتخاب مي گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون ها اقدام نمايند.
تبصره- هريک از اعضاي هيات مديره، در صورت تمايل مي تواند بدون داشتن سمت فقط عضو يکي از کميسيون ها باشد.
۲-اعضاي کميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر منشي و دونفر را به عنوان عضو کميسيون با راي اکثريت اعضا انتخاب خواهند نمود.
۳-مدت ماموريت اعضاي کميسيون ها محدود به مدت خدمت هيات مديره اتحاديه بوده و تا تعيين اعضاي جديد،اين ماموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.
ماده ۴- طرز تشکيل جلسات کميسيون:
۱-جلسات کميسيون حداقل هر ماه يک بار تشکيل (بر اساس ارجاع موضوع از طرف اتحاديه) و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
۲-دعوت نامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکيل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصي که بايد در جلسه کميسيون حضور يابند، برسد.
۳-تشکيل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون و يا رييس اتحاديه امکان پذير مي باشد.
۴-صورتجلسات هر کميسيون شامل شرح تصميمات متخذه، تاريخ جلسه، اسامي حاضر و غايب توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.
۵-موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکاليف کميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و نظرات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.
۶-تصميمات کميسيون پس از تاييد هيات مديره، لازم الاجرا خواهد بود.
۷-در صورت نياز کميسيون ها مي توانند با هماهنگي اتحاديه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمايند. اتحاديه مکلف است، تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون قرار داده و همکاري لازم را در جهت اجراي وظايف قانوني آنها انجام دهد.
۸-رييس کميسيون موظف است، گزارش عملکرد کميسيون را بطور ماهيانه به اتحاديه ارائه نمايد.
۹-مکاتبات مورد نياز کميسيون از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.
کميسيون رسيدگي به شکايات
ماده ۵- وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.
ماده ۶- ترتيب رسيدگي در کميسيون رسيدگي به شکايات:
۱-کليه اشخاص مي توانند شکايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي، به اتحاديه مربوط اعلام نمايند. اتحاديه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاري رسيدگي و به کميسيون مذکور ارجاع نمايد.
۲-کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت يک هفته شکايات دريافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي يک هفته به اتحاديه براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.
۳-اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاري شکايت دريافتي و نظر کميسيون را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد. و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را از طريق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها براي رسيدگي ارسال نمايد.